Naslovna Društvo Sremska Mitrovica: Oglas za posao u bolnici

Sremska Mitrovica: Oglas za posao u bolnici

0
konkurs-OGLASI-za-posao

Oglas za posao

OPŠTA BOLNICA
SREMSKA MITROVICA
Broj: 10/1
Dana: 13.01.2021.godine
SREMSKA MITROVICA

Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br. 96/2019 i 58/2020-Aneks I), direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica

R a s p i s u j e
O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

1.Viša ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu – Odeljenje akušerstva s porođajnom salom-Služba ginekologije i akušerstva- Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka radnice koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

 

Uslovi: Visoko obrazovanje iz oblasti medicine: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, smer strukovna medicinska sestra-babica ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, smer viša ginekološko-akušerska sestra ,položen stručni ispit, licenca
Opis posla:Vrši prijem i sanitarnu obradu trudnica, pripremu trudnica za porođaj i operaciju. Neposredno učestvuje u procesu rada, nezi bolesnika i podeli terapije na odeljenju prema uputu lekara. Radi negu babinjara i posebnu negu u poluintenzivnoj nezi porodilja i novorođenčeta. U svom radu vodi računa u uspostavljanju laktacije. Aktivno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže lekaru kod vođenja nepravilnih porođaja. Asistira kod zbrinjavanja povreda porođajnog puta i prati post porođajno krvarenje. Uz saglasnost glavne sestre Oppte bolnice organizje sprovođenje sanitarnih i higijensko-epidemioloških mera i predlaže mere za njigovo poboljšanje. Sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija. Kontroliše ispravnost aparata i instrumenata i obezbeđenosti potrebnim inventarom i materijalom u odeljenju. Priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad u porođajnoj sali. Vodi evidenciju o potrošnji lekova i sanitetskog materijala, predlaže šefu odeljenja mere za racionalno korišćenje materijala i lekova. Kontroliše vođenje medicinske i druge dokumentacije iz domena rada medicinskih sestara i pomoćnog osoblja na odeljenju. Učestvruje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razamtra naredne korake u sprovođenju istog. Prikuplja, kontroliše i vrši unos zdravstveno-statističkih izveštaja, prati i vrši unos pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite. Vrši zaduživanje i razduživanje inventara u odeljenju za šta odgovara i vrši kontrolu inventara. Poštuje disciplinu na odeljenju. Radi i druge poslove iz svoje stručnosti po nalogu glavne sestre odeljenja-službe, glavne sestre- tehničara Opšte bolnice, šefa odeljenja i načelnika službe kojima je neposredno i odgovorna.Radno mesto sa povećanim rizikom.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija Uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Komoru med.sestara i zdrav.tehničara
– Fotokopija važeće lične karte
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

DOSTAVITI:

1.Na oglasnu tablu Opšte bolnice DIREKTOR
2.Nacionalnoj službi za zapošljavanje OPŠTE BOLNICE
3.Pomoćniku direktora Sektora SREMSKA MITROVICA
4.Kadrovskom odseku
5.Arhivi dr Živko Vrcelj

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime