Naslovna Društvo OPŠTA BOLNICA: Oglasi za posao

OPŠTA BOLNICA: Oglasi za posao

0
konkurs-OGLASI-za-posao

OPŠTA BOLNICA
SREMSKA MITROVICA
Broj: 10/ 3
Dana: 19.01.2021.
SREMSKA MITROVICA

Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br. 96/2019) Sremska Mitrovica, direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica

R a s p i s u j e
O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

1. Medicinska sestra–tehničar u hemodijalizi – Odeljenju interne medicine 3 – Odeljenje hemodijalize sa nefrologijom, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice,koja se nalazi na porodiljskom odustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,Završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit,licenca.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

1. Medicinska sestra–tehničar na infektivnom odeljenju – Odeljenje za infektivne bolesti- – Služba interne medicine- Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice,koja se nalazi na porodiljskom odustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odelenja.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

 

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija važeće lične karte
– Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Komoru med. sestara i zdr. tehničara.
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu izabrani po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

DOSTAVITI:

1.Na oglasnu tablu Opšte bolnice VD ZAMENIKA DIREKTORA
2.Nacionalnoj službi za zapošljavanje OPŠTE BOLNICE
3.Pomoćniku direktora Sektora SREMSKA MITROVICA
4.Kadrovskom odseku
5.Arhivi Prim dr Dragan Malobabić

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime