Naslovna Društvo Oglasi za posao: Bolnica Sremska Mitrovica traži 2 nova radnika

Oglasi za posao: Bolnica Sremska Mitrovica traži 2 nova radnika

0
oglasi za posao sremska mitrovica

Oglasi za posao, Sremska Mitrovica

KONKURS JE OTVOREN OD: 01.01.2021. DO 08.01.2021.

OPŠTA BOLNICA
SREMSKA MITROVICA
Broj: 10/73
Dana: 29.12.2020.godine
SREMSKA MITROVICA
Na osnovu člana 16. Statuta Opšte bolnice Sremska Mitrovica, člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br. 96/2019 i 58/2020-Aneks I), direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica
R a s p i s u j e
O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

1.Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu –Odsek za patologiju trudnoće- Odeljenje akušerstva s porođajnom salom-Služba ginekologije i akušerstva- Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka radnice koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

oglasi za posao

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola akušerskog smera, položen stručni ispit.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem.Neposredno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže doktoru kod vođenja nepravilnih porođaja. Preuzima novorođenče od babice u porođajnoj sali nakon porođaja.

Vrši pripremu trudnica za porođaje i operacije,daje terapiju trudnicama,porodiljama i novorođenčadima,prema uputu lekara.Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Učestvuje u viziti,pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama.Radi posebnu negu u poluintenzivnoj nezi porodilja i novorođenčadi. Vrši pratnju prilikom transporta trudnice,porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu.Priprema materijal potreban za rad u porodilištu i Odeljenju za novorođenčad za sterilizaciju i stara se da ista bude pravilno urađena .Vodi računa o ishrani porodilje,trudnice i novorođenčeta.

U svom radu vodi računa o uspostavljanju laktacije.Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hosipitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje na dalju obradu potrebne izveštaje.Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre odelenja, šefa i načelnika službe iz delokruga svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Za svoj rad odgovorna je načelniku službe,šefu odelenja i glavnoj sestri bolnice.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Pomoćni radnik – Služba za tehničke poslove, na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Završena Osnovna škola
Opis: Svakodnevno čisti dvorište kruga bolnice, održava zelene površine, kosi travu. Za vreme zimskog perioda čisti u krugu bolnice sneg. Raznosi i skuplja oksigen boce sa odelenja i nazad, zamenjuje transportnog radnika u kuhinji i u službi vešeraja, po potrebi. Obavlja sve transparentne poslove (utovar, istovar i premeštaj) za potrebe odelenja i magacina. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

3.Pomoćni radnik – Služba za tehničke poslove, na određeno vreme do 3 meseca, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Završena Osnovna škola
Opis: Svakodnevno čisti dvorište kruga bolnice, održava zelene površine, kosi travu. Za vreme zimskog perioda čisti u krugu bolnice sneg. Raznosi i skuplja oksigen boce sa odelenja i nazad, zamenjuje transportnog radnika u kuhinji i u službi vešeraja, po potrebi. Obavlja sve transparentne poslove (utovar, istovar i premeštaj) za potrebe odelenja i magacina. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

4.Diplomirani ekonomista za finansijko računovodstvene poslove-kontista i knjigovođa za bolničku apoteku – Odsek knjigovodstva-Služba za finansijske poslove, na određeno vreme, do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Završeno Visoko obrazovanje ekonomskog smera na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje počev do 10 septembra 2005 godine, ekonomskog smera na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao do 10 septembra 2005. godine, najmanje 6 meseci radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.

Opis:Vodi analitičku evidenciju zaliha lekova, sanitetskog medicinskog potrošnog materijala, ugradnog matrijala, kao i materijala za dijalizu po količini i vrednosti. Prima, obrađuje (porez, rabat, pretvaranje ampuliranih lekova, zavojnog materijala) i zavodi u registar faktura dobavljača i vrši svakodnevno knjiženje. Proverava ispravnost finansijsko – računovodstvenih obrazaca. Primljene ulazne račune ( otpremnice i prijemnice), kontroliše (računska i formalna ispravnost fakture ) i iste overava svojim potpisom. Ukoliko postoji neslaganje, kontaktira direktno sa dobavljačem i usaglašava stanje. Kompletira dokumentaciju i vrši proveru predračuna sa računima.

Prati i kontroliše realizaciju javnih nabavki po ugovorenim cenama i količinama. Na osnovu dostavljenog trebovanja, po šifri troškovnog mesta – odelenja vrši knjiženje. Vrši knjiženja svakodnevno. Izvlači mesečne izveštaje po ulazima i izlazima iz Bolničke apoteke za glavnu knjigu, piše naloge za ulazne fakture i utroške za bol.apoteku. Svaki mesec utvrđuje utrošak po službama i odelenjima. Svako tromesečje obrađuje popisane zalihe lekova, sanitetskog medicinskog potrošnog materijala, ugradnog matrijala, kao i materijala za dijalizu na odelenjima. Mesečno izvlači lager listu radi usaglašavanja stanja.

Na kraju godine izvlači popisne liste, obrađuje iste, eventualne razlike i daje na knjiženje. Daje podatke za potrebe Plana i analize. Obrađuje i unosi podatke na portale RFZO i drugih nadležnih institucija. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti po nalogu šefa, načelnika službe i pomoćnika direktora za finansijske poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija Uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Komoru med.sestara i zdrav.tehničara
– Fotokopija važeće lične karte
– Potvrda o radnom iskustvu (dipl.ekonomista za finans.računovodstvene poslove)
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

DOSTAVITI:

1.Na oglasnu tablu Opšte bolnice DIREKTOR
2.Nacionalnoj službi za zapošljavanje OPŠTE BOLNICE
3.Pomoćniku direktora Sektora SREMSKA MITROVICA
4.Kadrovskom odseku
5.Arhivi dr Živko Vrcelj

PREUZMITE APLIKACIJU SREM PORTAL

Srem-Portal
Srem-Portal

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime