Naslovna Društvo Opšta bolnica Sremska Mitrovica – Četiri slobodna radna mesta

Opšta bolnica Sremska Mitrovica – Četiri slobodna radna mesta

0
Opšta bolnica Sremska Mitrovica
Opšta bolnica Sremska Mitrovica, foto RTV

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu četiri radna mesta:

1.Medicinska sestra tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje interne medicine 2 – Opšti odsek – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit.

Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odeljenja.

2.Medicinska sestra tehničar na neonatologiji – Odeljenje za novorođenčad – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg, pedijatrijskog ili akušerskog smera, položen stručni ispit.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem.Neposredno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže doktoru kod vođenja nepravilnih porođaja. Preuzima novorođenče od babice u porođajnoj sali nakon porođaja.Vrši pripremu trudnica za porođaje i operacije,daje terapiju trudnicama,porodiljama i novorođenčadima,prema uputu lekara.Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Učestvuje u viziti,pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama.Radi posebnu negu u poluintenzivnoj nezi porodilja i novorođenčadiVrši pratnju prilikom transporta trudnice,porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu.Priprema materijal potreban za rad u porodilištu i Odeljenju za novorođenčad za sterilizaciju i stara se da ista bude pravilno urađena .Vodi računa o ishrani porodilje,trudnice i novorođenčeta. U svom radu vodi računa o uspostavljanju laktacije.Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hosipitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje na dalju obradu potrebne izveštaje.Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi. Radi i druge poslove po nalogu glavne sestre odelenja, šefa i načelnik službe iz delokruga svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Za svoj rad odgovorna je načelniku službe,šefu odelenja i glavnoj sestri. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra tehničar u ambulanti-Medicinska sestra tehičar operater na autoklavu – Odsek za sterilizaciju i bezbedno odlaganje medicinskog otpada – Služba za tehničke poslove – Službe za pravne,finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, edukacija iz oblasti tretmana medicinskog otpada.

Opis: Vrši merenje pristigle količine infektivnog medicinskog otpada i pakovanje u posebne metalne kontejnere i vodi računa o higijeni samih kontejnera. Upravlja autoklavom uputstima i kontroliše svaki proces rada autoklava pojedinačno, kao i vođenje evidencije svakog procesa autoklava. Vrši kontrolu sterilizacije (hemijskim trakama). Radi na drobilici u skladu sa tehničkim uputstvima iste. Prati i kontroliše rad celokupne aparature koja se koristi u procesu sterilizacije. Vrši zbrinjavanje i evidenciju svih vrsta otpada.
Obavezan je da koristi zaštitnu opremu pri radu. Za svoj rad odgovoran je načelniku Tehničke službe, pomoćniku direktoru kao i Komisiji koja sprovodi kontrolu i nadzor nad radom Odseka.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Pomoćni radnik – Služba tehničkih poslova – Službe za pravne,finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Završena Osnovna škola.

Opis posla:Svakodnevno čisti dvorište kruga bolnice, održava zelene površine, kosi travu. Za vreme zimskog perioda čisti u krugu bolnice sneg. Raznosi i skuplja oksigen boce sa odelenja i nazad, zamenjuje transportnog radnika u kuhinji i u službi vešeraja, po potrebi. Obavlja sve transparentne poslove (utovar, istovar i premeštaj) za potrebe odelenja i magacina. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija Uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
– Potvrda ili uverenje o edukaciji iz oblasti tretmana medicinskog otpada
– Fotokopija važeće lične karte
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 21.04.2021. do 28.04.2021.

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime