Naslovna Društvo Opšta bolnica Sremska Mitrovica – potreban viši radiološki tehničar

Opšta bolnica Sremska Mitrovica – potreban viši radiološki tehničar

0
Opšta bolnica Sremska Mitrovica
Opšta bolnica Sremska Mitrovica, foto RTV

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu radnog mesta:

1.Viši radiološki tehničar u dijagnostici – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Visoko obrazovanje na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, smer strukovni medicinski radiolog ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine smer viši radiološki tehničar, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: Asistira kod RTG snimanja i skopija. Vodi i odgovara za stručnu dokumentaciju i filmoteku, razvija i izdaje filmove, samostalno vrši snimanja koja mu poveri načelnik i doktor. Vrši specijalna snimanja, radi kontrasnu radiografiju i tomografiju. Daje kontrastna sredstva. Radi i druge poslove iz svog delokruga i po nalogu načelnika i doktora. Izložen je opasnosti od jonizujućeg zračenja. Za svoj rad neposredno odgovara glavnom RTG tehničaru i načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:
– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija Uverenja o položenom stručnom ispitu
– Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
– Fotokopija važeće lične karte
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 06.03.2021. do 15.03.2021.

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime