Naslovna Društvo Raspisan oglas za više radnih mesta

Raspisan oglas za više radnih mesta

0
Opšta bolnica Sremska Mitrovica, foto Google Maps

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost – Služba psihijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru u službi i načelniku Službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra – tehničar u ambulanti – glavna sestra tehničar – Ortopedska ambulanta, Služba za specijalističko – konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme, do povratka odsutnog radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit,radno iskustvo 6 meseci nakon položenog stučnog ispita, licenca.

Opis posla: organizuje i kontroliše rad medicinskih sestara-tehničara i pomoćnih radnika u ambulanti. Neposredno učestvuje u procesu rada. Pomaže doktoru prilikom pregleda i intervencija. Uz saglasnost glavne sestre-tehničara Opšte bolnice organizuje sprovođenje sanitarnih i higijensko-epidemioloških mera i predlaže mere za njihovo poboljšanje. Kontroliše ispravnost aparata i instrumenata i obezbeđenosti potrebnim inventarom i materijalom u odeljenju. Vodi evidenciju o uniformama i lekovima i predlažu mere za racionalno korišćenje materijala i lekova. Kontroliše vođenje medicinske i druge dokumentacije iz domena rada medicinskih sestara i pomoćnog osoblja u ambulanti. Vrši zaduživanje i razduživanje inventara u ambulanti za šta odgovara i vrši kontrolu inventara. Stara se o disciplini u ambulanti. Radi i druge poslove iz svoje stručnosti po nalogu glavne sestre – tehničara Opšte bolnice, doktora u ambulanti, kojima je neposredno i odgovorna.

3.Medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i intenzivne nege, Služba anestezije sa reanimatologijom-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena Srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge -Služba pedijatrije – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru.Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

5.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Radi u operacionoj sali ginekologije, sali za carski rez i porođajnoj sali. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Kada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odeljenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri odeljenja, sestrama na odelenju, šefu odeljenja i načelniku Službe za ginekologiju i akušerstvo.

6.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – servirka – Odeljenje ginekologije – Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: servira bolesnicima pripremljenu hranu iz centralne kuhinje. Održava posuđe, pribor za jelo i radni prostor uz primenu higijene za dezinfekciju. Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj dati na upotrebu i zadužena je finansijski i odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj potrošnji podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, šefu odeljenja, odnosno načelniku službe kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

Konkurs je otvoren od 21.01. do 28.01.2020. Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime