Naslovna Društvo Sremska Mitrovica: Konkurs za posao u bolnici

Sremska Mitrovica: Konkurs za posao u bolnici

0
konkurs-OGLASI-za-posao

Konkurs za posao

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu radnog mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Služba za specijalističko konsultativne preglede – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom

– izvršilac 1.

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017, 95/2018 autentično tumačenje) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis:Vrši prijem bolesnika sa uputom od strane specijaliste na bolničko lečenje. Vrši medicinski pregled i obavlja prijem u vezi sa primljenim pacijentima posle sanitarne obrade. Upućuje pacijenta na odgovarajuća odelenja u Opštoj Bolnici. U slučaju potrebe vrši konsultacije sa odgovarajućim specijalistima na odelenjima i u slučaju ocene da se pacijent ne može lečiti u Opštoj bolnici, takvog pacijenta upućuje u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove i daje nalog za prevoz pacijenta. Radi sve poslove prema svojoj specijalnosti iz delokruga službe i po nalogu načelnika odelenja i načelnika Sektora kojima odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
Fotokopija uverenja položenog stručnog ispita,
Fotokopija licence (Rešenje o upisu u Lekarsku komoru Srbije )
Fotokopija važeće lične karte,
Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu izabrani po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.

Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, ul. Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 15.12. do 22.12.2020.

Preuzmite aplikaciju OVDE

Srem-Portal
Srem-Portal

POSTAVI SVOJ KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
ovde unesite svoje ime